Peräsuolisyöpä yleistynyt alle 40-vuotiailla amerikkalaisilla

  • artikkelit

Viimeisimpien arvioiden mukaan vuonna 2010 suolistosyöpään sairastuu yli 140 000 amerikkalaista. Suolistosyöpä on yleisesti yhteinen nimitys paksu- ja peräsuolen syöville, ja se on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä syöpätaudeista. Elokuussa 2010 valmistuneen tutkimuksen mukaan peräsuolisyöpä on yleistynyt jonkin verran amerikkalaisten nuorten aikuisten keskuudessa. Tutkimuksen keskeisin havainto oli, että diagnosoitujen peräsuolisyöpien määrä alle 40-vuotiailla on kasvanut tasaisesti 1980-luvun alusta lähtien. Ilmiölle ei toistaiseksi ole löydetty selkeää selitystä. Tutkijat halusivat kuitenkin korostaa, että vaikka alle 40-vuotiaille tehtyjen diagnoosien määrä on tasaisesti lisääntynyt, on kyse edelleen suhteellisen harvinaisesta ilmiöstä.

Tapausten määrä kasvanut tasaisesti 1980-luvun alusta

Tutkimusta varten tutkijat keräsivät tietoa alle 40-vuotiaana suolistosyöpään sairastuneista vuosilta 1973–2005. Tiedot kerättiin maan kansallisesta syöpärekisteristä. Tilastot osoittivat, että kyseisenä aikana suolistosyöpään oli sairastunut alle 40-vuotiasta runsaat 7 000, ja paksusuolensyöpätapauksia tästä joukosta oli 5 125 ja peräsuolisyöpiä 1 922.

Tarkempi analyysi osoitti, että paksusuolensyövän esiintyvyys tässä ikäryhmässä oli pysynyt vuodesta toiseen samanlaisena, mutta peräsuolisyöpien määrä oli kasvanut jonkin verran aina vuodesta 1984 vuoteen 2005 asti. Tämän ajanjakson aikana tapausten lukumäärä oli kasvanut noin 4 prosentin vuosivauhdilla. Tutkijoiden mukaan peräsuolisyöpä on lisääntynyt johdonmukaisesti kaikilla tähän ikäryh-mään kuuluvilla, eikä sairastuneiden sukupuolella tai etnisellä taustalla ollut vaikutusta lopputulokseen.

Kasvaneelle trendille ei varmaa syytä

Tutkijat eivät toistaiseksi ole löytäneet peräsuolisyöpien määrän kasvulle mitään yksittäistä syytä, joka samalla selittäisi sen, miksi paksusuolensyövän ilmaantuvuus on kuitenkin pysynyt ennallaan. Asian selvittämistä vaikeuttaa se, että paksu- ja peräsuolisyöpien riskitekijöiksi on määritelty täsmälleen samat asiat. Riskitekijöistä tyypillisimpiä ovat suolistosyövän tai sille altistavien sairauksien esiintyminen lähisu-vussa tai aikaisemmin sairastetut muut syöpätaudit.

Eräässä toisessa lähes samaa aihetta selvittäneessä tutkimuksessa arveltiin, että trendiä saattavat selittää amerikkalaisten muuttuneet ravintotottumukset, mikä on lisännyt ylipainoisten ihmisten määrää. Yli-painon ja tietynlaisen ravinnon on todettu altistavan suolistosyövälle. Tutkimukseen osallistuneet tutkijat huomauttivat, että vuosien 1970 ja 1990 välisenä aikana pikaruokien kulutus on kolminkertaistunut aikuis-ten ja viisinkertaistunut lasten keskuudessa. Pikaruoka koostuu amerikkalaisessa kulttuurissa usein punaisesta prosessikäsitellystä lihasta, jonka liiallisen käytön on todettu lisäävän suolistosyövän riskiä.

Ilmiöön tulisi suhtautua vakavasti

Peräsuolisyöpien lisääntymiseen alle 40-vuotiailla tulisi tutkijoiden mukaan suhtautua vakavasti, sillä nuo-rempana sairastuneiden ennusteen on todettu olevan hieman huonompi vanhempiin ikäryhmiin verrattuna. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että nuorempien ihmisten oireita ei osata välttämättä heti liittää suolistosyöpään, minkä vuoksi diagnoosi myöhästyy sen verran, että syöpä on saattanut edetä jo pidemmälle. Totuus on se, että yleensä aikaisemmin diagnosoiduilla on yleensä pidempi elinajan ennuste.

Nykyinen suositus yhdysvalloissa on, että suolistosyövän seulonta tulisi tehdä 40 – 50-vuotilaille kansalaisille, jolloin alle 40-vuotiaat jäävät kokonaan suosituksen ulkopuolelle. Tutkijoiden mielestä peräsuolisyövän lisääntyminen tässä ikäryhmässä on kuitenkin niin pientä, ettei seulontaiän laskemiseen ole toistaiseksi riittävästi perusteita. Sen sijaan he suosittelevat, että lääkärit kiinnittäisivät yhä tarkempaa huomiota niihin alle 40-vuotiaisiin, jotka tulevat vastaanotolle kertomaan oireista, jotka ovat tyypillisiä suolistosyöville. Tutkijat huomauttavat, että esimerkiksi veri ulosteessa saattaa varsinkin nuoremmilla johtua peräpukamista, mutta näiden tutkimustulosten valossa suolistosyövän mahdollisuus olisi hyvä sulkea pois yhä useammalta

Lähteet:

Joshua E. Meyer, Tarun Narang, Felice H. Schnoll-Sussman, Mark B. Pochapin, Paul J. Christos, David L. Sherr. “Increasing incidence of rectal cancer in patients under age 40: an analysis of the Surveillance, Epidemiology, and End Results database,” Cancer; Published Online: August 23, 2010 (DOI: 10.1002/cncr.25432)

Siegel et al.”Increase in Incidence of Colorectal Cancer Among Young Men and Women in the United States.” Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2009; 18 (6): 1695 DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-09-0186

RCH 02/12/10