Levinneen suolistosyövän ennuste parantunut huomattavasti

  • artikkelit

Suolistosyöpään sairastuu vuosittain noin 2 500 suomalaista. Nykypäivänä yhä suurempi osa sairastuneista voidaan parantaa. Arviolta 15–30 %:lla suolistosyöpään sairastuneista potilaista tauti todetaan kuitenkin vasta levinneessä vaiheessa, eli silloin kun tauti on ehtinyt levitä suolistosta myös kehon muihin osiin. Lisäksi merkittävä osa uusiutuneista suolistosyövistä todetaan levinneiksi, asianmukaisesta leikkauksesta ja liitännäishoidosta huolimatta.

Levinneestä suolistosyövästä paraneminen on yleensä mahdollista vain hyvin harvoissa tapauksissa. Pieni osa taudin levinnyttä muotoa sairastavista potilaista voidaan parantaa joko pelkän leikkauksen tai leikkauk-sen ja solunsalpaajahoidon yhdistelmällä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kehit-tyneiden hoitomuotojen ansiosta levinneen suolistosyövän ennusteet ovat parantuneet selvästi. Hoitojen ansiosta levinnyt suolistosyöpä saadaan yhä useammin hallintaan ja potilaat kykenevät elämään laadukasta elämää vakavan sairauden olemassaolosta huolimatta.

Elinaika pidentynyt, yhä useampi elossa viiden vuoden jälkeen

Levinneen suolistosyövän ennusteen parantumisesta on saatu viitteitä jo useiden vuosien ajan erilaisten lääketutkimusten kautta, mutta todellista vahvistusta tähän saatiin kuitenkin keväällä 2009 valmistuneesta amerikkalaistutkimuksesta. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus kahteenkymmeneen vuoteen, jossa selvi-tettiin levinneen suolistosyövän elinajan ennustetta. Tutkimus toteutettiin takautuvasti ja siinä tarkasteltiin vuosina 1990–2006 levinneeseen suolistosyöpään sairastuneita potilaita. Lopullinen aineisto koostui 2 470 potilaasta.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vuosina 1990–1997 diagnosoitujen potilaiden eliniässä ei tapahtunut merkit-tävää parannusta aiempiin tuloksiin ja elinajan mediaani oli noin 14 kuukautta. Vuoden 1997 jälkeen elinajan mediaanipituus alkoi kuitenkin selvästi kasvaa. Vuosina 2001–2003 diagnosoitujen elinajan ennuste oli jo runsaat 18 kuukautta. Vuosina 2004–2006 diagnoosin saaneiden potilaiden mediaanielinaika oli jopa 29,2 kuukautta.

Mediaanielinajan pidentymisen lisäksi tutkimuksessa havaittiin myös, että yhä suurempi osa levinnyttä suolistosyöpää sairastavista on elossa viiden vuoden jälkeen diagnoosista. Vuosina 1990–1997 diagnosoi-duista potilaista 9,1 % oli edelleen elossa viiden vuoden kuluttua. Vastaava osuus 2001–2003 diagnosoitu-jen osalta oli noussut 19,2 %:iin. Tätä myöhemmin diagnosoitujen potilaiden osalta ei ole toistaiseksi saatu lopullisia tuloksia, mutta tutkijoiden alustavien arvioiden mukaan luku voi nousta noin 30 %:iin. Tutkijat halusivat korostaa, että tutkimuksesta saadut tulokset ovat olleet poikkeuksellisen hyviä ja vastaavan laajuista ja yhtä nopeassa aikataulussa tapahtunutta ennusteen parantumista on nähty levinneissä syövissä erittäin harvoin.

Taustalla kehittyneet hoitomuodot

Levinneen suolistosyövän ennusteen dramaattisen parantumisen taustalla vaikuttavat merkittävästi kehittyneet leikkaus- ja lääkehoidot. Ensimmäinen positiivinen käänne tapahtui tutkijoiden mukaan 2000-luvun vaihteessa, kun maksaan levinneiden etäpesäkkeiden leikkaukset yleistyivät. Toinen selkeä muutos tapahtui muutamaa vuotta myöhemmin, kun suolistosyövän hoitoon tuli uudenlaisia lääkehoitoja, joihin lukeutui solunsalpaajista oksaliplatiini sekä biologisista lääkkeistä varsinkin bevasitsumabi ja setuksimabi.

Leikkaus- tai lääkehoidot eivät tutkijoiden mukaan kumpikaan selitä yksin ennusteen parantumista, vaan molemmat ovat tukeneet toisiaan. Lääkehoitojen kehittymisen myötä yhä useampi levinnyttä suolis-tosyöpää sairastava potilas pääsee leikkaukseen. Edistysaskeleet leikkaushoidoissa puolestaan mahdollistavat sen, että potilaalle voidaan antaa pidempään lääkehoitoja.

Scott Kopetz et al; Improved Survival in Metastatic Colorectal Cancer Is Associated With Adoption of Hepatic Resection and Improved Chemotherapy; Journal of Clinical Oncology, Vol 27, No 22 (August 1), 2009: pp. 3677-3683.

RCH 33/08/10